ANBI-status ​

Duurzame detentie met een plan voor morgen

Stichting Plantje Voor Morgen

Plantje Voor Morgen is een Nederlandse stichting, die zich inzet voor het verduurzamen en vergroenen van Nederlandse gevangenissen, en het creëren van (duurzame) kansen voor gedetineerden. 


Het bestuur ziet er, zoals opgesteld door de notaris, als volgt uit:

Voorzitter – Wiep Fokker

Secretaris – Paula van Eerde

Penningmeester – Nynke Groenendijk


De stichting is geregistreerd als volgt:

Kamer Van Koophandel (KvK): 83337989

RSIN: 862834685


Hoofdlijnen van het beleidsplan

Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Plantje Voor Morgen (ANBI-document). Er wordt hier en daar verwezen naar een artikel uit onze statuten.

Op het beleid zal eenmaal per jaar worden gereflecteerd, waar nodig wordt het beleid aangepast. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen zes maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting Plantje Voor Morgen een kortdurend beleidsplan en beleidsvoering van telkens één kalenderjaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid, dan blijft het huidige beleid actief. 

 

Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris. 

Artikel 2:

  1. De stichting heeft ten doel: het vergroenen en verduurzamen van gevangenissen in Nederland en het creëren van (duurzame) kansen voor gedetineerden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

  1. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

(i) het aanbieden van educatieve programma’s, arbeidsprogramma’s en workshops aan gedetineerden; en

(ii) het opzetten van consultancyprojecten voor (het bestuur van) gevangenissen.

Bestuursbeleid

Artikel 4:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) personen. De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.

Artikel 6:

  1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal per zes maanden. 

  2. Iedere bestuurder heeft één stem. Voor zover deze statuten geen grote meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Financieel beleid

Stichting Plantje Voor Morgen is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).

Het boekjaar van Plantje Voor Morgen loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen zes maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde zes maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting. 

Artikel 3:

  1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.

Beloningsbeleid

Stichting Plantje Voor Morgen heeft geen betaalde krachten in dienst. Het bestuur verricht zijn taken volledig onbezoldigd. 

Medewerkers kunnen enkel op projectbasis een (onkosten)vergoeding krijgen, mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden. Ter aanvulling, de paragrafen uit de statuten:

Artikel 5:

  1. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. 

  2. Het bestuur kan besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.

Utrecht, Nederland

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet