Het programma

Waarom?

In Nederland valt 47% van de uit de gevangenis vrijgelaten mensen binnen twee jaar terug in de criminaliteit (Rijksoverheid, 2019). Vergelijk dit percentage met bijvoorbeeld een recidivecijfer van 20% in Noorwegen. Daarnaast wordt meer dan de helft van alle misdaden in Nederland gepleegd door mensen met een detentieverleden. Dit laat zien dat er ruimte is voor verbetering binnen ons detentiesysteem; die verbetering kan beginnen bij een groenere leefomgeving. Groen geeft energie, het verhoogt creativiteit en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Daarnaast is talloze keren bewezen dat groen goed is voor mentale gezondheid. Tuinieren specifiek zorgt voor meer geluk en vermindert stress. vandaar geloof Plantje Voor Morgen in de kracht van groen bij herstel tijdens detentie. Een groene leefomgeving biedt een gezonde basis voor een succesvolle re-integratie in de samenleving.

We leren mensen in detentie praktische vaardigheden en creëren een omgeving die zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde biedt. Ons programma voorziet mensen in detentie van de middelen en het perspectief om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij na hun vrijlating.

Onze visie en missie

Ons verhaal

Het idee van Plantje Voor Morgen ontstond in 2020 tijdens een brainstormsessie over duurzaamheid in gevangenissen. In 2021 werd onze stichting officieel opgericht door de co-founders Elaine, Nynke, Paula en Wiep. In maart 2022 zetten we onze eerste stappen met een pilot op de ISD-afdeling van PI Zwolle in samenwerking met enthousiast personeel. Dat bleek een groot succes! Sindsdien hebben we gewerkt aan het verfijnen en uitbreiden van ons programma. In het voorjaar van 2023 voerden we ons project opnieuw uit in PI Zwolle. 

Ons team is inmiddels gegroeid en we werken samen met gepassioneerde teamleden om ons programma uit te breiden naar andere dententievoorzieningen. We hopen anderen te kunnen inspireren met de kracht van humane detentie. Dit is pas het begin van onze missie om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers en om duurzaamheid binnen de gevangenismuren te bevorderen.

SDG´S

In alle programma’s en adviezen die wij aanbieden, streven wij de Sustainable Development
Goals na.

Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook de praktijkvoorbeelden liegen er niet om. Onze programma’s op niveau 1 kunnen bovendien ook een positief effect hebben op het mentale en fysieke welzijn van de deelnemers. Het vergroenen van de leefomgeving – en indirect de educatieve programma’s – leveren ten slotte op niveau 3 ook positieve gevolgen op voor de gezondheid van het personeel.

Organisatie

Onze stichting bestaat uit een bestuur en andere teamleden. Het bestuur wordt gevormd door Wiep (voorzitter), Paula (secretaris) en Nynke (penningmeester). Zij zorgen voor de jaarverslagen, transparantie binnen de organisatie en bepalen de strategie. Dan zijn er nog enkele uitvoerende functies. Onze manager projectmanagement Elaine zet nieuwe projecten op en is de contactpersoon voor educatieve projecten die worden uitgevoerd. Ook Daniël, algemeen projectontwikkelaar, werkt mee aan de educatieve projecten. 

Er wordt gewerkt volgens een zogeheten ‘vier-ogen-principe’, waarbij financiële integriteit nageleefd wordt. Op deze manier worden dergelijke afhankelijke besluiten vermeden en wordt gestreefd naar transparantie binnen de stichting.

Organisatie

Onze stichting bestaat uit een bestuur en andere teamleden. Het bestuur wordt gevormd door Wiep (voorzitter), Paula (secretaris) en Nynke (penningmeester). Zij zorgen voor de jaarverslagen, transparantie binnen de organisatie en bepalen de strategie. Dan zijn er nog enkele uitvoerende functies. Onze manager projectmanagement Elaine zet nieuwe projecten op en is de contactpersoon voor educatieve projecten die worden uitgevoerd. Ook Daniël, algemeen projectontwikkelaar, werkt mee aan de educatieve projecten. 

Er wordt gewerkt volgens een zogeheten ‘vier-ogen-principe’, waarbij financiële integriteit nageleefd wordt. Op deze manier worden dergelijke afhankelijke besluiten vermeden en wordt gestreefd naar transparantie binnen de stichting.

Goede gezondheid en welzijn

Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook de praktijkvoorbeelden liegen er niet om. Onze programma’s op niveau 1 kunnen bovendien ook een positief effect hebben op het mentale en fysieke welzijn van de deelnemers. Het vergroenen van de leefomgeving – en indirect de educatieve programma’s – leveren ten slotte op niveau 3 ook positieve gevolgen op voor de gezondheid van het personeel.

Waardig werk en economische groei

Met de educatieve programma’s hopen wij gedetineerden te inspireren zelf aan de slag te gaan met aspecten van duurzaamheid, op persoonlijk niveau en werkgebied. In de toekomst streven wij ernaar om samen met partners programma’s aan te bieden die gedetineerden een betere positie op de arbeidsmarkt bieden na hun detentie. Ze zouden hun kennis en kunde dan bijvoorbeeld kunnen inzetten om zonnepanelen te installeren. Op de lange termijn hopen we Green Teams op te richten binnen inrichtingen, om gemotiveerde gedetineerden de kans te bieden zich te ontwikkelen en tegelijk bij te dragen aan het verduurzamen en vergroenen van hun leefomgeving. Dit alles zou positieve effecten kunnen hebben op de toekomstperspectieven en daarmee financiële situatie van gedetineerden.

Verantwoorde consumptie en productie

Gedetineerden krijgen momenteel iedere dag een zogeheten ‘zwarte bak’, een maaltijd waarin alle benodigde voedingsstoffen zijn verwerkt. Dit is echter niet het lekkerste voedsel en bovendien worden er veel van deze bakken verspild, omdat de gedetineerden met geld een verse maaltijd (met zelf gekochte ingedriënten) altijd verkiezen boven deze bak. We streven ernaar op niveau 2 en 3 een meer verantwoorde voedsel- en afvalketen te creëren. In het programma Duurzaam koken en kruiden kweken wordt er bovendien aandacht besteed aan voedselverspilling, koken met seizoensgroenten en minder vlees. Op deze manier moedigen we een duurzame, verantwoorde consumptie aan. We hopen op niveau 3 uiteindelijk toe te kunnen werken naar zelfvoorzienende inrichtingen, met een circulaire kringloop van producten.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In al onze doelen en programma’s streven wij samenwerking met verschillende stakeholders na. We bevinden ons als stichting in een fluctuerende samenleving en erkennen daarbij het belang van een inclusieve, transparante en open organisatie. We hopen onze partnerships in te kunnen zetten om onze doelstellingen op korte én lange termijn te bereiken. Dit doel heeft dan ook betrekking op alle drie de niveaus.

Kwaliteitsonderwijs

Wij streven ernaar om de gedetineerden op niveau 1 van goede educatie te voorzien, zowel op persoonlijk vlak als werkniveau. In het programma Duurzaam koken en kruiden kweken kunnen de deelnemers op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan over duurzame aspecten en leren zij hoe zij zelf kruiden kunnen kweken, wat na detentie van pas zou kunnen komen. Ze leren bovendien hoe ze duurzaam kunnen koken en kunnen dit op persoonlijk vlak toepassen tijdens en na detentie. Bovendien worden ze aangemoedigd hun kennis en kunde te delen met de rest van de afdeling, waarmee zij zelf op hun beurt een dergelijke educatie kunnen verzorgen. Onderwijs heeft op deze manier impact op sociaal gebied en bevordert naar verwachting de sfeer binnen de groep. In de toekomst hopen wij de educatieve programma’s te verbinden aan studie- of werktrajecten, die daarmee een grotere invloed hebben op de toekomst van gedetineerden

Ongelijkheid verminderen

Als stichting streven wij naar gelijke kansen voor iedereen in Nederland. Het is in ons opzicht belangrijk dat gedetineerden dezelfde mogelijkheid hebben als andere burgers om te werken aan hun toekomst en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Momenteel is het voor veel gedetineerden nog moeilijk om aan de slag te gaan bij een werkgever na rehabilitatie door hun strafblad (en vaak ontbreken van opleiding). Daarmee wordt er voor deze mensen een obstakel gevormd voor het ‘terug op het rechte pad komen’ en valt nog ruim 47% van hen binnen twee jaar na vrijlating terug in de criminaliteit. Wij streven ernaar deze ongelijkheid te verminderen door te investeren in een andere invalshoek voor beide partijen. We hopen met toekomstige projecten teweeg te kunnen brengen dat gedetineerden een beter toekomstperspectief ontwikkelen tijdens detentie, zowel op persoonlijk vlak als op werkniveau. Deze SDG zal vooral aan bod komen bij niveau 1 en 3.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Onze missie zou op lange termijn kunnen bijdragen aan een afname van het recidivecijfer: het percentage gedetineerden dat na rehabilitatie binnen twee jaar in de criminaliteit terugvalt. Dit is van belang voor de veiligheid van de gehele samenleving. Dit doel heeft de meeste betrekking op de (lange termijn) impact die nageleefd wordt op niveau 1 en 2.